REGULAMIN

  1. Informacje o firmie
   Siedziba firmy „Trade Company” Sławomir Skrodziuk znajduje się w Przewłoce 76-270 przy ul. Norwida 11, telefon kontaktowy 570 044 400, adres e-mail: kontakt@caseroom.pl . Pracujemy od pon. do pt. w godzinach od 8:00 do 16:00 Oferta przedstawiona przez sklep „Trade Company” na stronach internetowych nie stanowi oferty nr rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

  2. Ochrona danych osobowych
   Dane osobowe, które Kupujący dobrowolnie udostępnia Sprzedającemu wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym i nie są wykorzystywane do celów marketingowych. Udostępnione Sprzedającemu dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a Kupujący posiada prawo wglądu do nich oraz możliwość ich poprawienia i uzupełniania.

   Nieudostępnianie swoich danych osobowych (tj. imię i nazwisko, adres do doręczeń) wiąże się z niemożliwością realizacji zamówienia.

   Kupujący wpłacając pieniądze na wysyłkę, bądź wybierając sposób dostawy jako pobranie na naszych aukcjach udziela nam pełnomocnictwa na zawarcie umowy z Pocztą Polską oraz firmą kurierską „In Post”, celem przesłania za ich pośrednictwem zakupionego towaru.

  3. Prezentacja produktu w sklepie internetowym
   Z przyczyn technicznych zdjęcia produktów prezentowane w sklepie internetowym „https://caseroom.pl” mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. W wypadku pytań/wątpliwości dotyczących produktu, jego zastosowań, wyglądu czy właściwości, prosimy przed zakupem nawiązać kontakt mailowy bądź telefoniczny.

  4. Ceny i koszt wysyłki
   Ceny na aukcjach są cenami brutto w walucie polskiej (PLN). Obowiązuje wartość ceny danego produktu w momencie złożenia zamówienia. Kupujący pokrywa również koszt wysyłki, w wysokości wskazanej na aukcji internetowej.

  5. Zamówienia i warunki sprzedaży
   Towar jest wysyłany po zaksięgowaniu całej należności tj. wymaganej ceny towaru oraz kosztu wysyłki na koncie (numer wskazany poniżej) firmy Sprzedającego Wysyłka jest realizowana od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt) za pośrednictwem kuriera In Post.

   Dane konta, na które należy wpłacać należność za zakupiony towar wraz z kosztem przesyłki: Trade Company, Sławomir Skrodziuk, ul. Norwida 19, 76-270 Przewłoka,
   nr konta: PKO BP 58 1020 4649 0000 7102 0165 1744
   Po wykonaniu przelewu tradycyjnego konieczne jest wysłanie potwierdzenie wykonanego przelewu mailem na adres kontakt@caseroom.pl w tytule wpisując
   'POTWIERDZENIE ZAPŁATY + IMIĘ I NAZIWSKO OSOBY, NA KTÓRĄ ZOSTAŁO ZŁOŻONE ZAMÓWIENIE.'


   Paczki wysyłane są na adres Kupującego podany w formularzu przy składaniu zamówienia. Zmiana adresu dostawy jest możliwy w momencie, gdy Kupujący uiszczając wpłatę na konto uwzględni go w formularzu opcji dostawy.

   W przypadku wyboru listu ekonomicznego pamiętaj, że jest to wysyłka nierejestrowana (istnieje prawdopodobieństwo zaginięcia paczki, za które nie ponosimy odpowiedzialności).

   W przypadku paczkomatów jeżeli kupujący nie poda swojego numeru telefonu informujemy, że w ciągu 24h oczekujemy na odpowiedź mailową z dosłanym numerem kontaktowym. Jeżeli nie otrzymamy odpowiedzi nadajemy paczkę z numerem kontaktowym: 111-111-111. Kupujący będzie miał możliwość odebrania paczki po wcześniejszej wiadomości mailowej od firmy InPost. Aby odebrać paczkę kupujący powinien podać ciąg 9-ciu cyfr '1' wraz z kodem otrzymanym w wiadomości e-mail od firmy InPost.

  6. Zwrot zakupionego towaru
   Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy,
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


   Art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   (...)
   3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;


   * zwrotu można dokonać jedynie w przypadku zakupionego przeźroczystego etui bez nadruku, wszelkie inne formy wymiany produktu na nowy/poprawiony uwzględnione są poniżej.


 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
   1. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
   2. bezpośrednich kosztów zwrotu (odesłania) towaru do sprzedającego (kosztów wysyłki towaru),
  1. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od odstąpienia od umowy na adres Sklepu. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
  3. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy od konsumenta zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 3.
  4. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
  5. Odesłane towary powinny być nowe, nie noszące śladów użytkowania z kompletem metek.
  6. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  7. Wgrywając grafikę / zdjęcie o lepszej jakości unikniesz efektu nieostrego, rozmytego projektu. Pamiętaj o tym podczas projektowania etui z własnym zdjęciem.
   Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wykonanie niezadowalającego nadruku z winy grafiki załączonej przez Kupującego w niskiej jakości.
  8. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za grafiki bez posiadanych praw autorskich wykorzystanych do zaprojektowania własnego etui.
  9. Zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego kupujący powinien odebrać zamawiający towar. Jeżeli kupujący nie dopełni tego obowiązku popada w zwłokę. Natomiast na podstawie art. 358 § 1 kupujący ma obowiązek ponieść koszta wyproduktowanego towaru oraz wysyłki jak i koszta zwrotu do Sklepu.


 2. Reklamacje
  Firma „Trade Company” jako sprzedający odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

  Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

  1. Klienci mają prawo do reklamacji produktu zamówionego w Sklepie, jeżeli jest on niezgodny z umową.
  2. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do właściwości produktu, zwłaszcza takich o których nie ma mowy w informacji zawartej w ofercie zamieszczonej przez Sklep, Klient przed złożeniem zamówienia powinien skierować zapytanie do Sklepu, poprzez wiadomość mailową bądź kontakt telefoniczny, Sklep nie odpowiada za zapewnienia o właściwościach produktu, których nie znał w chwili wydania produktu.
  3. Klient w ramach reklamacji może:
   1. zwrócić się o wymianę wadliwego produktu,
   2. zwrócić się o naprawę produktu,
   3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
   4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z tym, że oświadczenie będzie nieskuteczne, jeżeli Sklep niezwłocznie usunie wadę.
  4. Klient Konsument sam decyduje czy w pierwszej kolejności chce wymiany czy naprawy.
  5. W celu wykonania naprawy należy przesłać produkt na adres Sklepu.
  6. Produkt należy odpowiednio zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem w trakcie transportu.
  7. Produkt należy odesłać listem poleconym ekonomicznym, który należy zapakować i zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie transportu wraz ze wszystkimi elementami, jakie otrzymano przy zakupie, m.in. folia ochronna lcd itp.
  8. Sklep może odmówić naprawy tylko, jeżeli jest to niemożliwe lub zbyt kosztowne. W takim przypadku Sklep zaproponuje wymianę produktu.
  9. Jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiany, a wada wystąpiła ponownie, Sklep zaproponuje obniżenie ceny lub możliwość odstąpienia od umowy.
  10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu wadliwego pozostaje do wartości produktu sprawnego.
  11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  12. Jeżeli Sklep nie udzieli odpowiedzi na złożony przez Klienta wniosek lub oświadczenie, o których mowa w ust. 3, w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
  13. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez przesłanie e-maila, za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnie w tradycyjnej formie listownej.
  14. W przypadku, gdy rozstrzygnięcie postępowania reklamacyjnego jest niemożliwe, z uwagi na braki opisane w ust. 5 lub 8, Sklep rozpatrzy reklamację niezwłocznie po ich uzupełnieniu, do czego wezwie Klienta.
  15. Sklep rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
  16. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail podany przy zakupie. W przypadku zmiany adresu e-mailowego - w celu usprawnienia przebiegu procesu reklamacji - należy zgłosić tę informację do Sklepu.
  17. Jeżeli producent zapewnił o jakości rzeczy sprzedanej, Klientowi przysługuje roszczenie o usunięcia wady lub o dostarczenie nowego produktu, o ile wady produktu ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.
  18. Jeżeli na produkt udzielona jest gwarancja producenta, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym, Klient w okresie objętym gwarancją, może domagać się:
   1. naprawie produktu,
   2. wymiany produktu,
  19. W oświadczeniu gwarancyjnym udzielonym Klientowi, zawarte są informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady.
  20. Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.
  21. Producent realizuje uprawnienia wynikające z gwarancji w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania mu produktu.
  22. Skoro reklamacje na podstawie rękojmi udzielonej przez Sklep, przysługują Klientowi w przypadku niezgodności produktu z umową, a reklamacje na podstawie gwarancji udzielonej przez producenta, przysługują za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie, to przyjąć należy, że reklamacja nie przysługuje w przypadku:
   1. użytkowania produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, w tym uszkodzeń mechanicznych,
   2. niewłaściwego przechowywania produktu, w szczególności przez doprowadzenie do zawilgocenia, wystawienie na nadmierne nasłonecznienie,
   3. samodzielnego dokonywaniem napraw, przerabianiem lub nieprawidłową zmianą oprogramowania, instalowanie aplikacji niezgodnych z zaleceniami producenta,
   4. przeciążeń produktu, wynikających z nadmiernej eksploatacji lub pracy w niewłaściwych warunkach, wbrew zaleceniom producenta,
   5. uszkodzeń powstałych wskutek przepięć sieci energetycznej,
   6. uszkodzeń powstałych wskutek nadzwyczajnych zjawisk atmosferycznych,
   7. zamówienia złożonego błędnie przez klienta ( pomyłka w wybraniu modelu, grafiki).
  23. Sklep nie przyjmuje produktów przesyłanych za pobraniem lub kurierem, a jedynie listem poleconym ekonomicznym.
  24. Sklep nie uznaje reklamacji z racji świadomego wybrania złego modelu etui.
  25. Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 18 roku życią mogą złożyć zamówienie na Sklepie, jednak odpowiedzialność za czyny osoby niepełnoletniej biorą rodzice osoby zamawiającej, niepołnoletniej.


 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r

Ta strona korzysta z ciasteczek w celu zapewnienia usług na najwyższym poziomie.
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadasz się na dalsze ich użycie.
Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności i Regulaminie strony.